ti lu cuntu                                                                                                                                           sei su www.librizziacolori.eu

 

Ti lu cuntu e ti lu cantu, di ṃriri ị mi scantu

 

 

scusa per il disagio, ma per vedere la pagina delle segnalazioni devi cliccare qui

 

 

 

 La popolazione di Librizzi diminuisce e invecchia:

clicca qui per conoscere il numero di abitanti di Librizzi nei secoli